Publicado: 22 de Junio de 2021

QUI POT SOL·LICITAR-LES?

Persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, de les activitats ennumerades a l’ Annex II del Decret-llei 1/2021 que no hagen sol·licitat l'ajuda en la fase I i de les activitats que els seus CNAES han sigut aprovats per la Junta de Govern Local en data 3 de juny de 2021


REQUISITS

Alta en IAE abans del 26 de gener de 2021, en el municipi de Castelló de la Plana

Si estan exents del IAE: alta en el Cens d’ Empresaris en el municipi de Castelló de la Plana

Exercir l’activitat en el municipi de Castelló de la Plana (Annex II Decret-llei 1/2021)

Si no disposa de local afecte a l’activitat: tenir domicili fiscal a Castelló de la Plana

Trobar-se al corrent d’obligacions tributàries amb AEAT, TGSS i l’Ajuntament de Castelló de la Plana

Justificar despeses de l’actividad des de l’1 d’abril de 2020 i fins la data de la sol·licitut a nom del sol·licitant

Presentar tota la documentació obligatòriaTERMINI

20 dies hàbils des d’aleshores.

Del 9 de juny al 8 de juliol de 2021.


QUANTIA SUBVENCIONABLE:

Una quantitat fixa de 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones traballadores als sectors identificats a l’Annex I del Decret-llei 1/2021.

Adicionalment a l’apartat anterior, una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 de les esmentades microempresas i persones treballadores autònomes als sectors identificats.